Tvangsinnløsning i Mosvold (MSL)

25.07.2001

FRO – Tvangsinnløsning i Mosvold (MSL)

Det vises til tidligere børsmeldinger hvor det meddeles at Frontline Ltd (FRO) har blitt innehaver av over 97% av aksjene i Mosvold Shipping Ltd. (“MSL”). I henhold til bermudiansk rett har eier av mer enn 95% av aksjene i et bermudiansk selskap rett til å begjære tvangsinnløsning av minoritetsaksjonærenes aksjer.

Styret i Frontline har besluttet å begjære tvangsinnløsning av minoritetsaksjonærenes aksjer i MSL for kr. 5,75. Kursen tilsvarer prisen som ble tilbudt av Frontline i offentlig tilbud om kjøp av aksjer i MSL. Erklæring om tvangsinnløsning vil bli sendt aksjonærene i MSL med det første.

I henhold til bermudiansk rett har minoritetsaksjonærene en frist på én måned på å begjære skjønn dersom prisen ikke aksepteres. Til forskjell fra norsk rett vil ikke Frontline automatisk være forpliktet til å bære omkostningene ved et slikt skjønn. Såvel aksjonærenes egne som Frontline’s omkostninger ved skjønnet kan således, etter rettens beslutning, idømmes de aksjonærer som begjærer skjønn.

Dersom det ikke innkommer begjæring om skjønn innen fristen, vil tvangsinnløsningen gjennomføres snarest mulig etter utløpet av fristen. Dersom det innkommer begjæring om skjønn innen fristen, vil oppgjørstidspunktet gjennomføres snarest mulig etter at skjønnet er avgitt, gitt at Frontline aksepterer skjønnet. Frontline har rett til ikke å gjennomføre tvangsinnløsningen dersom man ikke er tilfreds med skjønnet. En eventuell skjønnssak antas å ta 3 til 6 måneder.

Når aksjene i MSL er registrert overført til FRO i Verdipapirsentralen, vil Frontline besørge avholdt generalforsamling i MSL for å vedta å sende forespørsel til Oslo Børs om stryking av MSL fra børsnotering.

Hamilton, Bermuda

25 Juli 2001